Soutěžní řád

soutěží Hanácké oblasti v orientačním běhu

 

 

1.       Základní ustanovení

1.1.    Všechny soutěže Hanácké oblasti se řídí platnými pravidly pro OB, výjimky musí být stanoveny tímto soutěžním řádem nebo prováděcími pokyny, případně předem odsouhlaseny SK.

1.2.    Soutěžní řád (SŘ) soutěží Hanácké oblasti (HO) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých soutěží v OB, které vypisuje HO.

1.3.    Rozdělení soutěží

a) mistrovské

-   Mistrovství HO na klasické trati

-   Mistrovství HO na krátké trati

-   Mistrovství HO ve sprintu

-   Mistrovství HO štafet

-   Mistrovství HO v nočním OB

V kalendářním roce musí být vypsáno mistrovství HO na klasické trati a krátké trati, ostatní mistrovství budou vypisována pouze tehdy, když se najde oddíl nebo klub, který bude mít zájem toto mistrovství uspořádat.

b) dlouhodobé

-   Hanácký žebřík jaro

-   Hanácký žebřík podzim

-   Superžebřík HO

1.4    V kalendářním roce může být vypsán jen jeden oblastní žebříček (celoroční), nebo jarní a podzimní žebříček. Vypsání žebříčku bude upřesněno v prováděcích pokynech v závislosti na počtu vypsaných závodů.

1.5    Pořadatelem soutěží je HO, která může pověřit uspořádáním závodu některý oddíl nebo klub, přitom na oddíl nebo klub může přenést i vyhrazená reklamní práva, které musí oddíl nebo klub respektovat.

1.6    Rozpis závodů zařazených do soutěží HO musí být napsán dle článku 7.2. pravidel OB, vypsané kategorie musí být v souladu s platným SŘ HO. Tento rozpis musí být nejpozději 14 dnů před termínem přihlášek zaslán všem oddílům a klubům OB Hanácké oblasti nebo zveřejněn na internetových stránkách HO. Rozpis závodu může být nahrazen společným rozpisem závodů HO – „Zkrácený rozpis závodů HO“.

 

2.       Mistrovství Hanácké oblasti na klasické trati

2.1      Mistrovství HO na klasické trati je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců Hanácké oblasti. Vypisuje se v kategoriích:

D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45

H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H60.

Vítězové všech kategorií získávají titul Mistr HO v OB na klasické trati v dané kategorii pro příslušný rok.

2.2      Pokud je závod současně závodem žebříčku HO, musí mít kategorie H20 a H21, D20 a D21 společnou trať, pak nejdříve startují závodníci kategorie H20, resp. D20, po nich pak závodníci kategorie H21, resp. D 21.

2.3      V mistrovství HO mohou startovat všichni řádně přihlášení závodníci.

2.4      Startovní pořadí se určuje losováním.

2.5      Minimální startovní interval se určuje pro danou kategorii dle počtu řádně přihlášených závodníků: nad 75 závodníků 1 minuta, do 75 závodníků 2 minuty, do 30 závodníků 3 minuty, do 20 závodníků 4 minuty. Maximální startovní interval v kategorii je 8 minut.

2.6      Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích - viz tabulka č.1.

2.7      Závodníci, kteří se v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21 umístí na prvním místě mezi závodníky bez práva startu na Mistrovství ČR na klasické trati, získávají právo startu v tomto závodě.

 

3.       Mistrovství Hanácké oblasti na krátké trati

3.1      Mistrovství HO na krátké trati je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců Hanácké oblasti na krátké trati. Vypisuje se v kategoriích:

D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45

H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H60.

Vítězové všech kategorií získávají titul Mistr HO v OB na krátké trati v dané kategorii pro příslušný rok.

3.2      V mistrovství HO na krátké trati mohou startovat všichni řádně přihlášení závodníci.

3.3      Mistrovství je pořádáno jako jednokolový závod.

3.4      Startovní pořadí se určuje losováním.

3.5      Startovní interval jsou 2 minuty.

3.6      Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích - viz tabulka č.1.

3.7      Závodníci, kteří se v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21 umístí na prvním místě mezi závodníky bez práva startu na Mistrovství ČR na krátké trati, získávají právo startu v tomto závodě.

 

4.       Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu

4.1      Mistrovství HO ve sprintu je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců Hanácké oblasti ve sprintu.Vypisuje se v kategoriích:

D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45

H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H60.

Vítězové všech kategorií získávají titul Mistr HO v OB ve sprintu v dané kategorii pro příslušný rok.

4.2      V mistrovství HO na krátké trati mohou startovat všichni řádně přihlášení závodníci.

4.3      Mistrovství je pořádáno jako jednokolový závod.

4.4      Startovní pořadí se určuje losováním.

4.5      Startovní interval je 1 minuta.

4.6      Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích - viz tabulka č.1.

 

5.       Mistrovství Hanácké oblasti štafet

5.1      Mistrovství HO štafet je nejvyšší mistrovskou soutěží štafet Hanácké oblasti. Vypisuje se v kategoriích:

D14, D18, D21, D105

H14, H18, H21, H105

(tříčlenné štafety; číslo v označení kategorií DH105 znamená minimální součet věku všech členů štafety. Podmínkou startu závodníka ve veteránské štafetě je minimální věk 35 let)

Vítězové všech kategorií získávají titul Mistr HO v OB štafet v dané kategorii pro příslušný rok.

5.2      V mistrovství HO štafet mohou startovat závodníci štafetu musí tvořit členové jednoho oddílu nebo s povoleným hostováním. Ostatní štafety startují mimo soutěž a nejsou hodnoceny ve výsledcích.

5.3      Štafety, které se v kategoriích D18, D21, H18, H21 umístí na prvním místě mezi štafetami bez práva startu na Mistrovství ČR štafet, získávají právo startu v tomto závodě.

 

6.       Mistrovství Hanácké oblasti v nočním OB

6.1      Mistrovství HO v nočním orientačním běhu je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců Hanácké oblasti v NOB. Vypisuje se v kategoriích:

D16, D18, D21, D35

H16, H18, H21, H35

Vítězové všech kategorií získávají titul Mistr HO v NOB v dané kategorii pro příslušný rok.

6.2      V mistrovství HO v NOB mohou startovat všichni řádně přihlášení závodníci.

6.3      Mistrovství je pořádáno jako jednokolový závod.

6.4      Startovní pořadí se určuje losováním.

6.5      Startovní interval jsou minimálně 3 minuty.

6.6      Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích - viz tabulka č.1.

 

7.       Hanácký žebřík jaro, Hanácký žebřík podzim

7.1      Hanácký žebřík je vícekolovou soutěží jednotlivců v kategoriích:

D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C

H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H 60C

Na závodech na klasické trati je kategorie H21C rozdělena na 2 podkategorie – H21L (delší, směrný čas pro H21 dle Přílohy č. 1 SR HO), H21K (kratší, 75% směrného času H21dle Přílohy č. 1 SR).

7.2      Kategorie hodnocené v jednotlivých žebřících budou uvedeny v Prováděcích pokynech

         na příslušný rok.

7.3      V žebříku jsou hodnoceni všichni závodníci licence B a C. Pokud závodník získá licenci A nebo E v průběhu trvání žebříku, je z hodnocení žebříčku vyřazen. Držitelé licencí E a A mohou v závodě startovat, do žebříku se nehodnotí.

7.4      Závodník se přihlašuje do žebříku v souladu s prováděcími předpisy.

7.5      Do žebříku mohou být zařazeny závody na klasické trati, krátké trati (jednokolové) a sprintu (jednokolového). Jiné formy závodu (scorelauf apod.) musí být hodnoceny tak, aby výsledkem závodníka byl časový údaj. V tomto případě musí pořadatel stanovit způsob hodnocení (např. převod bodů na čas), který musí před vydáním rozpisu zaslat k odsouhlasení SK.

7.6      Závody zařazené do žebříku budou uvedeny v prováděcích předpisech.

7.7      Závod může být startován buď intervalově nebo hromadným startem. Při intervalovém startu se minimální startovní interval určuje pro danou kategorii dle počtu řádně přihlášených závodníků: nad 75 závodníků 1 minuta, do 75 závodníků 2 minuty, do 30 závodníků 3 minuty, do 20 závodníků 4 minuty. Maximální startovní interval v kategorii je 8 minut.

7.8      Startovní pořadí se určuje losováním.

7.9      Předpokládané časy nejlepšího závodníka licence B nebo C v jednotlivých  závodech a kategoriích - viz tabulka č.1.

7.10    Do celkového hodnocení se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných zpravidla ve 2/3 do žebříčku zařazených závodů (přesný počet bude uveden v prováděcích předpisech). Závodníci jsou v hodnocení seřazeni podle počtu dosažených bodů sestupně. V případě rovnosti součtu rozhodne o jejich pořadí porovnání nejvyšší bodové hodnoty dosažené v kterémkoliv závodě. Do hodnocení se zařadí pouze závodníci, kteří získali v celkovém součtu alespoň 30% bodů vítěze soutěže.

7.11    Stanovení bodové hodnoty za dosažený výsledek v závodě :

V kategorii se určí nejprve průměrný čas z časů 3 nejlepších závodníků hodnocených do žebříku (v případě, že závod dokončilo méně než 5 závodníků je tento čas roven času prvního závodníka hodnoceného do žebříčku,

TS = (T1 + T2 + T3) / 3

 

potom bodová hodnota závodníka (který má čas T) se vypočte jako

 

B = 100 * (N -  T / TS),

 

kde N = 3 pro žákovské kategorie (HD -10, -12, -14) a N = 2 pro ostatní kategorie.

 

Výpočet bodové hodnoty B se provádí na dvě desetinná místa se zaokrouhlením podle matematických pravidel. Závodníci, kteří byli diskvalifikováni, získávají 0 bodů, stejně tak závodníci, kterým vychází hodnota B záporná.

7.12    Je-li závod Hanáckého žebříčku pořádán společně se závodem Žebříčku B – Morava, násobí se bodové hodnoty koeficientem 0,85.

7.13    Rozhodnutím soutěžní komise může být udělen průměr bodů:

a)    neběžícím závodníkům pořádajícího oddílu

b)    závodníkům, kteří v souladu s článkem 6.4 Pravidel OB mohou mít znatelnou výhodu před ostatními - požadavek na zápočet průměru uvede pořadatel seznamem jmen a registračních čísel za  výsledky příslušné kategorie

c)    v případě zrušení závodu kategorie těm závodníkům, kteří v tomto závodě startovali

d)    v případě technické závady v průběhu závodu, která ovlivnila výsledek závodu malého počtu závodníků, těmto závodníkům

Z důvodů a), b) může být v žebříčku udělen průměr jedenkrát.

Průměrná hodnota bodů se vypočte jako

                           Vi

            Pi  =     (  S Lj,i  ) / Vi

                           j=1

              

               Vi =      (C - Zi) * H / C

kde

Pi                     průměrná hodnota bodů pro i-tého závodníka

Lj,i                    bodová hodnota závodu pro j-tého závodníka (j-tá nejlepší ze všech závodů)

Vi                     Korigovaný počet započítávaných závodů pro i-tého závodníka    (se zaokrouhlením na celé číslo podle matematických pravidel)

            Zi                     Počet průměrů i-tého závodníka

            C                     Celkový počet závodů zařazených do soutěže

            H                     Celkový počet závodů hodnocených do soutěže    

 

8.       Superžebřík Hanácké oblasti

8.1.    Superžebřík je vícekolovou soutěží jednotlivců v kategoriích:

         D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C

         H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H 60C

8.2.    Kategorie hodnocené v jednotlivých žebřících budou uvedeny v Prováděcích pokynech

            na příslušný rok.

8.3.    V žebříku jsou hodnoceni všichni závodníci.

8.4.    Pokud je v závodech HO vypsána kategorie H21K, pak se bodové hodnoty násobí koeficientem 0,85. Poté se bodové hodnoty zveřejňují ve společné kategorii H21C.

8.5.    Pro ostatní platí ustanovení pro Hanácký žebřík jaro, Hanácký žebřík podzim.

 

9.       Závěrečné ustanovení

9.1      Soutěžní řád soutěží Hanácké oblasti v OB platí od 1. 1. 2008 až do odvolání. Vydáním tohoto soutěžního řádu se ruší platnost dříve vydaného SŘ HO.

9.2      Pořadatel závodů HO může vypsat jiný druh závodu. Může tak učinit pouze se souhlasem soutěžní komise a musí na to upozornit v rozpise závodu.

9.3      Pořadatelé jednotlivých závodů Hanácké oblasti jsou povinni zaslat výsledky závodu nejpozději do 24 hodin po uzavření cíle na adresu: mchmelar@volny.cz a výsledky kategorií DH20, DH21 pro Ranking na adresu: kheil@email.cz. Pokud výsledky nebudou zveřejněny na vlastních www stránkách závodu, tak jsou povinni je poslat také na adresu: webmaster@obhana.cz.

9.4      Vypsané soutěže řídí Soutěžní komise Hanácké oblasti ČSOB. Její složení je uvedeno v Prováděcích pokynech na příslušný rok.

Tabulka č. 1: Předpokládané časy vítěze v jednotlivých závodech a kategoriích

(jedná se o závodníka licence B, C nebo závodníka,  jenž je v pořadí Rankingu

200. místě a hůře).

 

 

 

Klasická trať               Krátká trať                  Sprint                          NOB

 

D10                 20                               15                               -                                  -

D12                 25                               15                               15                               -

D14                 30                               20                               15                               -

D16                 40                               25                               15                               30

D18                 45                               30                               15                               40

D20                 50                               35                               15                               50

D21                 55                               35                               15                               55

D35                 40                               35                               15                               45

D45                 40                               35                               15                               -

H10                 20                               15                               -                                  -

H12                 25                               15                               15                               -

H14                 35                               20                               15                               -

H16                 40                               25                               15                               40

H18                 55                               30                               15                               50

H20                 60                               35                               15                               60

H21                 65                               35                               15                               65

H35                 55                               35                               15                               55

H45                 45                               35                               15                               -

H55                 40                               35                               15                               -

H60                 35                               35                               15                               -

 

 

Štafety:

 

D14                 80 min                                                H14                 90 min

D18                 105 min                                              H18                 120 min

D21                 120 min                                              H21                 135 min

D105               105 min                                              H105               120 min